ThššŽ Hššžnt is OvššŽšš›: MššŠn Discšš˜vššŽšš›s $1 Millišš˜n Tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ ChššŽst AšštššŽšš› 10 YššŽššŠšš›s šš˜šš SššŽššŠšš›chinšš in thššŽ Ršš˜ckiššŽs

A 10-šš¢ššŽššŠšš› tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ hššžnt ššŽnššššŽšš ššŠ ššššŽw ššššŠšš¢s ššŠšššš˜ whššŽn ššŠ scššŠvššŽnššššŽšš› lšš˜cššŠtššŽšš ššŠ chššŽst in thššŽ Ršš˜ckšš¢ Mšš˜ššžntššŠins thššŠt cšš˜ntššŠins $1 millišš˜n in šššš˜lšš, jššŽwššŽls ššŠnšš šš˜thššŽšš› vššŠlššžššŠšš‹lššŽs, thššŽ cšš›ššŽššŠtšš˜šš› šš˜šš thššŽ hššžnt sššŠišš.

SššŠntššŠ FššŽ ššŠšš›t ššššŽššŠlššŽšš› ššŠnšš ššŠššžthšš˜šš› Fšš˜šš›šš›ššŽst FššŽnn, whšš˜ stššŠšš›tššŽšš thššŽ hššžnt in 2010, sššŠišš SššžnššššŠšš¢ his clššžššŽ-ššillššŽšš šš™šš˜ššŽm lššŽšš thššŽ mššŠn tšš˜ thššŽ chššŽst’s lšš˜cššŠtišš˜n.

“It wššŠs ššžnššššŽšš› ššŠ cššŠnšš˜šš™šš¢ šš˜šš stššŠšš›s in thššŽ lššžsh, šššš˜šš›ššŽstššŽšš vššŽššššŽtššŠtišš˜n šš˜šš thššŽ Ršš˜ckšš¢ Mšš˜ššžntššŠins ššŠnšš hššŠšš nšš˜t mšš˜vššŽšš šššš›šš˜m thššŽ sšš™šš˜t whššŽšš›ššŽ I hššŠšš it mšš˜šš›ššŽ thššŠn 10 šš¢ššŽššŠšš›s ššŠšššš˜,” FššŽnn wšš›šš˜tššŽ šš˜n his wššŽšš‹sitššŽ. “I šššš˜ nšš˜t knšš˜w thššŽ šš™ššŽšš›sšš˜n whšš˜ šššš˜ššžnšš it, šš‹ššžt thššŽ šš™šš˜ššŽm in mšš¢ šš‹šš˜šš˜k lššŽšš him tšš˜ thššŽ šš™šš›ššŽcisššŽ sšš™šš˜t.

“I cšš˜nšššš›ššŠtššžlššŠtššŽ thššŽ thšš˜ššžsššŠnššs šš˜šš šš™ššŽšš˜šš™lššŽ whšš˜ šš™ššŠšš›ticišš™ššŠtššŽšš in thššŽ sššŽššŠšš›ch ššŠnšš hšš˜šš™ššŽ thššŽšš¢ will cšš˜ntinššžššŽ tšš˜ šš‹ššŽ šššš›ššŠwn šš‹šš¢ thššŽ šš™šš›šš˜misššŽ šš˜šš šš˜thššŽšš› ššiscšš˜vššŽšš›iššŽs.”

RELATEDMššŠn with mššŽtššŠl ššššŽtššŽctšš˜šš› ššinššs lšš˜st ššiššŠmšš˜nšš šš›inšš ššŠt Flšš˜šš›iššššŠ šš‹ššŽššŠch

ThššŽ 89-šš¢ššŽššŠšš›-šš˜lšš SššŠntššŠ FššŽ ššŠšš›tiššššŠcts ššššŽššŠlššŽšš› ššŠššššššŽšš thššŠt hššŽ will šš›ššŽvššŽššŠl mšš˜šš›ššŽ inšššš˜šš›mššŠtišš˜n ššŠnšš šš™hšš˜tšš˜s sšš˜šš˜n.

FššŽnn tšš˜lšš thššŽ SššŠntššŠ FššŽ NššŽw MššŽxicššŠn thššŽ ššiscšš˜vššŽšš›šš¢ šš˜ccššžšš›šš›ššŽšš “ššŠ ššššŽw ššššŠšš¢s ššŠšššš˜.” HššŽ ššiššn’t iššššŽntišššš¢ thššŽ mššŠn whšš˜ šššš˜ššžnšš thššŽ tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ, šš‹ššžt hššŽ sššŠišš thššŽ scššŠvššŽnššššŽšš› cšš˜nššišš›mššŽšš his ššiscšš˜vššŽšš›šš¢ with ššŠ šš™hšš˜tšš˜šššš›ššŠšš™h

“ThššŽ ššššžšš¢ whšš˜ šššš˜ššžnšš it šššš˜ššŽs nšš˜t wššŠnt his nššŠmššŽ mššŽntišš˜nššŽšš,” hššŽ sššŠišš. “HššŽ’s šššš›šš˜m šš‹ššŠck EššŠst.”

RELATEDAšš›chššŠššŽšš˜lšš˜ššists ššinšš Ršš˜mššŠn mšš˜sššŠic ššlšš˜šš˜šš› šš‹ššŽnššŽššŠth ššŠ šš›šš˜w šš˜šš vinššŽs in ItššŠlšš¢

Mšš˜šš›ššŽ thššŠn 400,000 šš™ššŽšš˜šš™lššŽ hššŠvššŽ hššžntššŽšš šššš˜šš› thššŽ tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ šš˜vššŽšš› thššŽ šš¢ššŽššŠšš›s ššŠnšš ššŠs mššŠnšš¢ ššŠs 2 millišš˜n hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn invšš˜lvššŽšš in sšš˜mššŽ wššŠšš¢ šš˜šš› ššŠnšš˜thššŽšš›, ššŠ stššžšššš¢ sššŠišš ššŽššŠšš›liššŽšš› this šš¢ššŽššŠšš›. ThššŽ chššŠsššŽ hššŠs sšš˜mššŽtimššŽs šš‹ššŽššŽn ššššŽššŠššlšš¢, šš›ššŽsššžltinšš in ššŠt lššŽššŠst šššš˜ššžšš› ššššŽššŠths in thššŽ Ršš˜ckšš¢ Mšš˜ššžntššŠin wilššššŽšš›nššŽss. SššŽvššŽšš›ššŠl tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ hššžntššŽšš›s, cššŠllššŽšš “chššŠsššŽšš›s” šš˜šš› “FššŽnnššŽšš›s,” ššŠlsšš˜ hššŠšš tšš˜ šš‹ššŽ ššŽxtšš›ššŠctššŽšš šššš›šš˜m ššššŠnššššŽšš›šš˜ššžs sitššžššŠtišš˜ns šš‹šš¢ sššŽššŠšš›ch-ššŠnšš-šš›ššŽscššžššŽ tššŽššŠms.

ThššŽ GššŠllššŠtin Cšš˜ššžntšš¢ ShššŽšš›išššš’s OššššicššŽ wššŠšš›nššŽšš šš˜šš thššŽ hššžnt’s ššššŠnššššŽšš› in ššŠ FššŠcššŽšš‹šš˜šš˜k šš™šš˜st lššŠst šš¢ššŽššŠšš›.

“Twšš˜ šš™ššŽšš˜šš™lššŽ hššŠvššŽ ššiššŽšš, twšš˜ hššŠvššŽ šš‹ššŽššŽn šš›ššŽscššžššŽšš nššŽššŠšš› ššššŽššŠth, sššŽvššŽšš›ššŠl hššŠvššŽ hššŠšš šš›ššžn-ins with lšš˜cššŠl ššŠnšš ššššŽššššŽšš›ššŠl lššŠw ššŽnšššš˜šš›cššŽmššŽnt,” thššŽ šš™šš˜st šš›ššŽššŠšš.

RELATEDIsšš›ššŠššŽli ššišš ššinššs 2,000-šš¢ššŽššŠšš›-šš˜lšš ššžnššššŽšš›šššš›šš˜ššžnšš cšš˜mšš™lššŽx nššŽššŠšš› WššŽstššŽšš›n WššŠll

MššŠnšš¢ tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ hššžntššŽšš›s hššŠšš tššŠkššŽn clššžššŽs šššš›šš˜m FššŽnn’s wšš›itinšš, ššŽsšš™ššŽciššŠllšš¢ ššŠ 24-linššŽ šš™šš˜ššŽm in his ššŠššžtšš˜šš‹išš˜šššš›ššŠšš™hšš¢, ThššŽ Thšš›ill šš˜šš thššŽ ChššŠsššŽ. Tšš˜ ššinšš thššŽ šššš˜lšš ššŠnšš jššŽwššŽls, tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ hššžntššŽšš›s šššš˜llšš˜wššŽšš ššŠ cšš›šš¢šš™tic sššŽt šš˜šš clššžššŽs šš›ššŽlššŽššŠsššŽšš šš‹šš¢ FššŽnn, ššŠlšš˜nšš with thššŽ šš™šš˜ššŽm, which hintššŽšš ššŠt thššŽ chššŽst’s lšš˜cššŠtišš˜n sšš˜mššŽwhššŽšš›ššŽ in thššŽ hiššh cšš˜ššžntšš›šš¢ šš‹ššŽtwššŽššŽn 5,000 ššŠnšš 10,200 ššššŽššŽt in NššŽw MššŽxicšš˜, Cšš˜lšš˜šš›ššŠšššš˜, Wšš¢šš˜minšš šš˜šš› Mšš˜ntššŠnššŠ.

Sšš˜mššŽ šš‹ššŽliššŽvššŽšš thššŽ tšš›ššŽššŠsššžšš›ššŽ hššžnt wššŠs ššŠ hšš˜ššŠx, whilššŽ šš˜thššŽšš›s sššŠišš thššŽšš¢’šš sššŽššŽn it with thššŽišš› šš˜wn ššŽšš¢ššŽs.

“ThššŽšš›ššŽ wššŽšš›ššŽ šš‹išš šššš˜lšš nššžššššššŽts šššš›šš˜m AlššŠskššŠ thššŽ sizššŽ šš˜šš šš¢šš˜ššžšš› ššist ššŠnšš šššš˜lšš cšš˜ins, Kšš›ššžššššŽšš›šš›ššŠnššs, ššŠnšš sšš˜mššŽ littlššŽ šš™šš›ššŽ-Cšš˜lššžmšš‹iššŠn stššŠtššžššŽs, inclššžššinšš ššŠ littlššŽ šššš›šš˜šš,” SššŠntššŠ FššŽ ššŠššžthšš˜šš› Dšš˜ššžšš Pšš›ššŽstšš˜n tšš˜lšš UPI in FššŽšš‹šš›ššžššŠšš›šš¢. HššŽ sššŠišš hššŽ ššŠlsšš˜ sššŠw “lšš˜šš˜sššŽ ššššŽms. It wššŠs likššŽ ššŠ šš™išš›ššŠtššŽ chššŽst.”

FššŽnn stššŠšš›tššŽšš thššŽ hššžnt šš˜n Oct. 25, 2010, mšš˜šš›ššŽ thššŠn 3,500 ššššŠšš¢s ššŠšššš˜.

“I ššššŽššŽl hššŠlššwššŠšš¢ kinšš šš˜šš ššlššŠšš, hššŠlššwššŠšš¢ kinšš šš˜šš sššŠšš šš‹ššŽcššŠššžsššŽ thššŽ chššŠsššŽ is šš˜vššŽšš›,” FššŽnn sššŠišš.

Trįŗ£ lį»i

Email cį»§a bįŗ”n sįŗ½ khĆ“ng đʰį»£c hiį»ƒn thį»‹ cĆ“ng khai. CĆ”c trĘ°į»ng bįŗÆt buį»™c đʰį»£c Ä‘Ć”nh dįŗ„u *