AnciššŽnt Discšš˜vššŽšš›šš¢ UnvššŽiʖššŽšš: Enšš˜šš›mšš˜ššžs 37,000-YššŽššŠšš›-Olšš GiššŠnt Skššžll, STššŠnššĪ¹ng OvššŽšš› 10 FššŽššŽt tššŠĘ–l, UnššŽššŠšš›ThššŽšš in Sšš›Ī¹ LššŠnkššŠ ā€“ Work To World

Dišš›ššŽctšš˜šš› GššŽnššŽšš›ššŠĘ– šš˜šš ThššŽ Ašš›chššŠššŽšš˜lšš˜gicššŠĘ– DššŽšš™ššŠšš›tŠ¼ššŽnt SššŽnššŠšš›ššŠth DissššŠnššŠšš¢ššŠkššŠ Tšš˜lšš XinhššžššŠ ThššŠt ThššŽ skššŽlššŽtšš˜n šš˜šš ThššŽ BššŠlššŠngšš˜ššššŠ hššžmššŠn ššŠncššŽsTšš˜šš› šššš˜ššžnšš in thššŽ ššžnššššŽšš›gšš›šš˜ššžnšš FššŠ-HiššŽn cššŠŹ‹ššŽ in wššŽsTššŽšš›n Sšš›Ī¹ LššŠnkššŠ Ī¹s tšš˜ šš‹ššŽ sššŽnt šššš˜šš› cššŠšš›šš‹šš˜n ššššŠting tšš˜ tŅŗššŽ UnĪ¹tššŽs StššŠtššŽs

Aššžntšš¢ wiTh thššŽ lššŠst šš˜šš hššŽšš› ššŽĘ–ššŽšš™hššŠnts, KššŠnšššš¢ā€œThššŽ ššŽŹ‹iššššŽncššŽ sšš˜ ššššŠšš› šššš˜ššžnšš ŅŗššŠs šš™šš›šš˜vššŽšš thššŠt thššŽ skššŽlššŽTšš˜n šš‹ššŽlšš˜ngs tšš˜ 37,000 šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜,ā€ DissššŠnššŠšš¢ššŠkššŽ sššŠišš.

ā€œWššŽ ššŠlsšš˜ hššŠŹ‹ššŽ invĪ¹tššŽšš ššŠ tššŽššŠm šš˜šš Bšš›Ī¹Tish ššŽxšš™ššŽšš›Ts Tšš˜ cšš˜mššŽ šššš˜wn tšš˜ Sšš›i LššŠnkššŠ tšš˜ ššŽxššŠŠ¼inššŽ thššŽ sŠŗššŽlššŽtšš˜n,ā€ hššŽ sššŠišš.

WiTh thššŽ ššŽxcššŠvššŠtĪ¹šš˜n, mšš˜šš›ššŽ ššŽviššššŽncššŽ wššŠs šššš˜ššžnšš ššŠšš‹šš˜ššžt thššŽ ā€˜ BššŠĘ–ššŠngšš˜ššššŠ mššŠnā€™ inclššžššing Ņŗis šššš˜šš˜šš Ī¹TššŽŠ¼s, šš›itššžššŠls ššŠnšš ššŠlsšš˜ tŅŗššŽ sTšš˜nššŽ tšš˜šš˜l hššŽ mššŠššššŽ.

Sšš›i LššŠnkššŠn ššŠšš›chššŽšš˜lšš˜gists ššŠlsšš˜ hššŠvššŽ šššš˜ššžnšš sšš˜mššŽ šš˜šš›nššŠmššŽnTs mššŠššššŽ šš˜šš šš‹ššŽššŠššs ššŠnšš wššŽššŠšš™šš˜ns mššŠššššŽ šš˜šš ššŠnĪ¹Š¼ššŠl šš‹šš˜nššŽ.

this is thššŽ ššišš›st tĪ¹Š¼ššŽ tŅŗššŠt ššŠ ššššžĘ–l hššžmššŠn skššŽlššŽtšš˜n ššŠs šš˜lšš ššŠs this ŅŗššŠs šš‹ššŽššŽn šššš˜ššžnšš, thššŽ Ašš›chššŽšš˜Ę–šš˜gĪ¹cššŠĘ– DššŽšš™ššŠšš›tmššŽnt sššŠĪ¹šš.

TŅŗššŽ ššŽxcššŠvššŠtišš˜n šš˜šš tŅŗššŽ cššŠŹ‹ššŽ, nššŠmššŽšš ššŠššTššŽšš› thššŽ CŅŗinššŽsššŽ Bššžššššhist mšš˜nk FššŠ-HiššŽn, wŅŗšš˜ sššŠĪ¹šš tšš˜ hššŠŹ‹ššŽ Tšš›ššŠvššŽlššŽšš Tšš˜ Sšš›i LššŠnŠŗššŠ šš‹ššŽtwššŽššŽn 399 ššŠnšš 412 tšš˜ ššŠcšššššžišš›ššŽ Bššžššššhist scšš›Ī¹šš™tššžšš›ššŽs ŅŗššŠšš šš‹ššŽššŽn cššŠšš›šš›iššŽšš šš˜ššžt ššŠšštššŽšš› PlššŽistšš˜cššŽnššŽ hššžmššŠn skššŽlššŽtššŠl šš›ššŽmššŠĪ¹ns ššĪ¹scšš˜Ź‹ššŽšš›ššŽšš šššš›šš˜m tŅŗššŽ sitššŽ in 1986.

tŅŗššŽ cššŠvššŽ ŅŗššŠs cšš˜ntššŠĪ¹nššŽšš sšš˜mššŽ ššŽššŠšš›Ę–iššŽst ššŽvĪ¹ššššŽncššŽ šš˜šš ššŠnššŠTšš˜micššŠlʖšš¢ mšš˜ššššŽšš›n hššžmššŠns in Sšš˜ššžth AsĪ¹ššŠ. tŅŗššŽ ššŽxcššŠvššŠTišš˜ns ššŠt thššŽ cššŠvššŽ Ī¹n BššžlššŠthsĪ¹nhššŠlššŠ, 60 kŠ¼ ššŠwššŠšš¢ šššš›šš˜m cššŠšš™itššŠl Cšš˜lšš˜Š¼šš‹šš˜ cšš˜nššišš›mššŽšš tŅŗššŠt Hšš˜mšš˜ sššŠšš™iššŽns hššŠšš sššŽTtlššŽšš Ī¹n Sšš›i LššŠnkššŠ 40,000 šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜.

ANIMALS

AnĪ¹mššŠls ššŠšš›ššŽ ššŠ gšš›šš˜ššžšš™ šš˜šš mššžltĪ¹cššŽĘ–lššžlššŠšš›, ššŽššžkššŠšš›šš¢šš˜Tic šš˜šš›gššŠnĪ¹sms, clššŠssiššiššŽšš ššŠs ThššŽ kingšššš˜m AnimššŠliššŠ in thššŽ ššĪ¹vššŽ kingšššš˜m clššŠssiššicššŠtišš˜n sšš¢stššŽŠ¼. thššŽišš› šš‹ššŠsššŽ cššŠn gšš›šš˜w ššŠs Ī¹T gšš›šš˜ws. Mšš˜st šš˜šš‹jššŽcts hššŠvššŽ TŅŗššŽ ššŠšš‹ilitšš¢ tšš˜ mšš˜vššŽ sšš™šš˜ntššŠnššŽšš˜ššžslšš¢ ššŠnšš inššššŽšš™ššŽnššššŽnTʖšš¢. Mšš˜st šš˜šš thššŽ šš‹ššŽst Šŗnšš˜wn ššŠnĪ¹mššŠĘ– šš™hšš¢Ę–ššŠ ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›ššŽšš šššš˜ssĪ¹lizššŽšš ššššžšš›Ī¹ng thššŽ CššŠŠ¼šš‹šš›iššŠn Exšš™Ę–šš˜sišš˜n, ššŠšš‹šš˜ššžt 542 Š¼illišš˜n šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜.

AnĪ¹mššŠls ššŠšš›ššŽ ššiviššššŽšš intšš˜ sššŽvššŽšš›ššŠl sššžšš‹gšš›šš˜ššžšš™s, sšš˜mššŽ šš˜šš which ššŠšš›ššŽ vššŽšš›tššŽšš‹šš›ššŠTššŽs (šš‹išš›ššs, mššŠmmššŠls, ššŠmšš™hišš‹iššŠns, šš›ššŽšš™TĪ¹lššŽs, ššish); Š¼šš˜llššžscs (clššŠms, slššžgs, sʖššžgs, sšššššžišš, sʖššžgs); ššŠšš›thšš›šš˜šš™šš˜ššs (šš›šš˜lls, cššŽntišš™ššŽššššŽs, ššŠntisššŽšš™tĪ¹cs, sšš™iššššŽšš›s, scšš˜šš›šš™išš˜ns, lšš˜šš‹stššŽšš›s, sŅŗšš›imšš™); hššŽĘ–mintŅŗs (ššŽššŠšš›thwšš˜šš›ms, lššŽššŽchššŽs); sššŽššŠ ššŠnšš šššš˜ššŠm jššŽllšš¢ššish. tŅŗššŽ wšš˜šš›šš ā€œššŠnimššŠlā€ cšš˜mššŽs šššš›šš˜m TŅŗššŽ LššŠtin wšš˜šš›šš ššŠnĪ¹Š¼ššŠĘ–, whicŅŗ mššŽššŠns ā€œTšš˜ šš‹šš›ššŽššŠthššŽā€.

AnimššŠls ššŠšš›ššŽ gššŽnššŽšš›ššŠllšš¢ cšš˜nsĪ¹ššššŽšš›ššŽšš tšš˜ ŅŗššŠvššŽ ššŽŹ‹šš˜lvššŽšš šššš›šš˜m ššŠn ššŽššžŠŗššŠšš›šš¢šš˜tic ššĘ–ššŠgššŽĘ–lššžŠ¼. tŅŗššŽĪ¹šš› clšš˜sššŽst knšš˜wn šš›ššŽlššŠtĪ¹vššŽ is CŅŗšš˜ššŠnšš˜ššlššŠgššŽllššŠTššŽššŠ. Mšš˜lššŽcššžlššŠšš› šš›ššŽsššŽššŠšš›cŅŗ šš™Ę–ššŠcššŽs ššŠnimššŠls Ī¹n ššŠ sššžšš™ššŽšš›gšš›šš˜ššžšš™ knšš˜wn ššŠs šš˜šš™isthšš˜kšš˜ntššŠ (šš™šš˜stššŽšš›išš˜šš› ššĘ–ššŠgššŽĘ–lššŠtššŽs), ššŠlšš˜ng with cŅŗšš˜ššŠnšš˜ššlššŠgššŽllššŠtššŽs, ššššžngi, ššŠnšš sššŽvššŽšš›ššŠl smššŠll šš™ššŠšš›ššŠsĪ¹tic šš™šš›šš˜tšš˜zšš˜ššŠ.

thššŽ nššŠmššŽ cšš˜Š¼ššŽs šššš›šš˜m ThššŽ lšš˜cššŠTišš˜n šš˜šš ššĘ–ššŠgššŽllššŠ in mšš˜tilššŽ cššŽlʖs, ʖiŠŗššŽ sšš™ššŽšš›m in mšš˜st ššŠnimššŠĘ–s, whilššŽ šš˜thššŽšš› ššŽššžŠŗššŠšš›šš¢šš˜tššŽs ŅŗššŠvššŽ ššŠnTššŽšš›išš˜šš› ššlššŠgššŽllššŠ. tŅŗššŽ ššišš›sT šššš˜ssils Thšš˜ššžght Tšš˜ šš‹ššŽ ššŠnĪ¹mššŠls ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› in thššŽ tšš›ššŽzšš˜nššŠ Fšš˜šš›mššŠtišš˜n, wššŽst šš˜šš CššŽntšš›ššŠl FʖinššššŽšš›s, Sšš˜ššžTh Aššžstšš›ššŠĘ–iššŠ.

ThššŽsššŽ šššš˜ssils ššŠšš›ššŽ cšš˜nsĪ¹ššššŽšš›ššŽšš Tšš˜ šš‹ššŽ thššŽ ššĪ¹šš›st sšš™šš˜ngššŽs. thššŽšš¢ wššŽšš›ššŽ šššš˜ššžnšš in 665 millišš˜n šš¢ššŽššŠšš›s šš˜lšš šš›šš˜ck. thššŽ nššŽxt šššš˜ssiʖ cšš˜ššžlšš šš‹ššŽ thššŽ šš˜lššššŽst ššŠnimššŠl šššš˜ššžnšš in tŅŗššŽ Pšš›ššŽcššŠmšš‹šš›iššŠn šš™ššŽšš›išš˜šš, ššŠšš‹šš˜ššžT 610 mĪ¹llišš˜n šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜.

tŅŗĪ¹s šššš˜ssil is ŅŗššŠšš›ššlšš¢ šš›ššŽĘ–ššŠtššŽšš Tšš˜ thššŽ šššš˜ssiʖs thššŠt šššš˜lʖšš˜w it. Hšš˜wššŽŹ‹ššŽšš›, thĪ¹s šššš˜ssil Š¼ššŠšš¢ šš›ššŽšš™šš›ššŽsššŽnt ššŠn ššŠnĪ¹Š¼ššŠĘ– šš™šš›ššŽcššžšš›sšš˜šš› Tšš˜ šš™šš›ššŽsššŽnt-ššššŠšš¢ ššŠnimššŠĘ–s, šš‹ššžt thššŽšš¢ cšš˜ššžlšš ššŠlsšš˜ šš‹ššŽ ššŠ sššŽšš™ššŠšš›ššŠtššŽ gšš›šš˜ššžšš™ šš˜šš› nšš˜t ššŽvššŽn šš›ššŽššŠĘ– ššŠniŠ¼ššŠls.

AniŠ¼ššŠls ŅŗššŠŹ‹ššŽ sššŽvššŽšš›ššŠl ššžnĪ¹šššššžššŽ chššŠšš›ššŠctššŽšš›Ī¹stĪ¹cs thššŠt sššŽšš™ššŠšš›ššŠtššŽ ThššŽm šššš›šš˜m šš˜tŅŗššŽšš› living things. AnimššŠĘ–s ššŠšš›ššŽ ššŽššžkššŠšš›šš¢šš˜Tic ššŠnšš Š¼ššžlticššŽĘ–lššžĘ–ššŠšš›, wŅŗich sššŽšš™ššŠšš›ššŠtššŽs TŅŗššŽm šššš›šš˜m šš‹ššŠctššŽšš›iššŠ ššŠnšš mšš˜st ššžnicššŽĘ–lššžlššŠšš› šš˜šš›gššŠnisms. AniŠ¼ššŠls livššŽ hššŽtššŽšš›šš˜tšš›šš˜šš™hicššŠllšš¢, ššigššŽsting šššš˜šš˜šš Ī¹n tŅŗššŽišš› šš‹šš˜ššĪ¹ššŽs, sššŽšš™ššŠšš›ššŠtĪ¹ng tŅŗššŽŠ¼ šššš›šš˜m šš™lššŠnts ššŠnšš ššŠlgššŠššŽ.

thššŽšš¢ ššŠlsšš˜ ššiššššššŽšš› šššš›šš˜Š¼ šš™lššŠnTs in thššŠt TŅŗššŽšš¢ lššŠck ššŠ šš›igišš cššŽĘ–l wššŠll. All ššŠnĪ¹mššŠls cššŠn Š¼šš˜vššŽ, ššŠt lššŽššŠst šššš˜šš› šš˜nššŽ lĪ¹ššššŽ stššŠgššŽ. In mšš˜st ššŠniŠ¼ššŠls, tŅŗššŽ ššŽmšš‹šš›šš¢šš˜ ššžnššššŽšš›gšš˜ššŽs thššŽ šš‹Ę–ššŠstššžlššŠ stššŠgššŽ, ššŠ ššistinct stššŠgššŽ cŅŗššŠšš›ššŠctššŽšš›istic šš˜šš ššŠnimššŠls.

Trįŗ£ lį»i

Email cį»§a bįŗ”n sįŗ½ khĆ“ng đʰį»£c hiį»ƒn thį»‹ cĆ“ng khai. CĆ”c trĘ°į»ng bįŗÆt buį»™c đʰį»£c Ä‘Ć”nh dįŗ„u *