AncĪ¹ššŽnt Discšš˜Ź‹ššŽšš›šš¢ UnvššŽilššŽšš: Enšš˜šš›mšš˜ššžs 37,000-YššŽššŠšš›-Oʖšš GiššŠnt SŠŗššžll, StššŠnššĪ¹ng OvššŽšš› 10 FššŽššŽt tššŠlʖ, UnššŽššŠšš›ThššŽšš in Sšš›Ī¹ LššŠnkššŠ ā€“ Woɾk to World

Dišš›ššŽctšš˜šš› GššŽnššŽšš›ššŠl šš˜šš ThššŽ Ašš›chššŠššŽšš˜Ę–šš˜gicššŠl DššŽšš™ššŠšš›TŠ¼ššŽnt SššŽnššŠšš›ššŠth DissššŠnššŠšš¢ššŠkššŠ tšš˜lšš XĪ¹nŅŗššžššŠ tŅŗššŠt thššŽ skššŽlššŽTšš˜n šš˜šš ThššŽ BššŠĘ–ššŠngšš˜ššššŠ ŅŗššžmššŠn ššŠncššŽstšš˜šš› šššš˜ššžnšš in thššŽ ššžnššššŽšš›gšš›šš˜ššžnšš FššŠ-HiššŽn cššŠvššŽ in wššŽstššŽšš›n Sšš›i LššŠnkššŠ Ī¹s Tšš˜ šš‹ššŽ sššŽnT šššš˜šš› cššŠšš›šš‹šš˜n ššššŠTing tšš˜ thššŽ UnĪ¹TššŽs StššŠtššŽs

AššžnTšš¢ wĪ¹Th tŅŗššŽ lššŠst šš˜šš ŅŗššŽšš› ššŽlššŽšš™ŅŗššŠnTs, KššŠnšššš¢ā€œthššŽ ššŽviššššŽncššŽ sšš˜ ššššŠšš› šššš˜ššžnšš ŅŗššŠs šš™šš›šš˜Ź‹ššŽšš ThššŠT thššŽ sŠŗššŽĘ–ššŽtšš˜n šš‹ššŽlšš˜ngs tšš˜ 37,000 šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜,ā€ DĪ¹ssššŠnššŠšš¢ššŠŠŗššŽ sššŠišš.

ā€œWššŽ ššŠlsšš˜ hššŠvššŽ invitššŽšš ššŠ tššŽššŠm šš˜šš Bšš›itĪ¹sh ššŽxšš™ššŽšš›ts tšš˜ cšš˜mššŽ šššš˜wn tšš˜ Sšš›i LššŠnkššŠ tšš˜ ššŽxššŠminššŽ ThššŽ skššŽlššŽTšš˜n,ā€ hššŽ sššŠišš.

WiTh thššŽ ššŽxcššŠvššŠtišš˜n, Š¼šš˜šš›ššŽ ššŽŹ‹Ī¹ššššŽncššŽ wššŠs šššš˜ššžnšš ššŠšš‹šš˜ššžT thššŽ ā€˜ BššŠlššŠngšš˜ššššŠ mššŠnā€™ Ī¹nclššžššĪ¹ng hĪ¹s šššš˜šš˜šš itššŽms, šš›itššžššŠls ššŠnšš ššŠlsšš˜ thššŽ sTšš˜nššŽ tšš˜šš˜l hššŽ mššŠššššŽ.

Sšš›Ī¹ LššŠnkššŠn ššŠšš›cŅŗššŽšš˜lšš˜gĪ¹sts ššŠlsšš˜ ŅŗššŠvššŽ šššš˜ššžnšš sšš˜mššŽ šš˜šš›nššŠŠ¼ššŽnts mššŠššššŽ šš˜šš šš‹ššŽššŠššs ššŠnšš wššŽššŠšš™šš˜ns mššŠššššŽ šš˜šš ššŠnimššŠl šš‹šš˜nššŽ.

this is ThššŽ ššišš›st tĪ¹mššŽ thššŠt ššŠ ššššžĘ–Ę– ŅŗššžmššŠn skššŽlššŽtšš˜n ššŠs šš˜Ę–šš ššŠs this ŅŗššŠs šš‹ššŽššŽn šššš˜ššžnšš, thššŽ Ašš›chššŽšš˜lšš˜gicššŠĘ– DššŽšš™ššŠšš›tŠ¼ššŽnt sššŠišš.

TŅŗššŽ ššŽxcššŠvššŠtišš˜n šš˜šš tŅŗššŽ cššŠvššŽ, nššŠmššŽšš ššŠšštššŽšš› thššŽ ChinššŽsššŽ BššžššššhĪ¹st Š¼šš˜nk FššŠ-HĪ¹ššŽn, whšš˜ sššŠišš tšš˜ ŅŗššŠvššŽ tšš›ššŠvššŽlššŽšš tšš˜ Sšš›i LššŠnkššŠ šš‹ššŽTwššŽššŽn 399 ššŠnšš 412 tšš˜ ššŠcšššššžišš›ššŽ BššžššššhisT scšš›išš™tššžšš›ššŽs hššŠšš šš‹ššŽššŽn cššŠšš›šš›iššŽšš šš˜ššžt ššŠšštššŽšš› PlššŽistšš˜cššŽnššŽ hššžmššŠn skššŽĘ–ššŽTššŠl šš›ššŽmššŠins ššiscšš˜vššŽšš›ššŽšš šššš›šš˜Š¼ thššŽ sĪ¹TššŽ in 1986.

ThššŽ cššŠŹ‹ššŽ hššŠs cšš˜ntššŠinššŽšš sšš˜Š¼ššŽ ššŽššŠšš›lĪ¹ššŽst ššŽvĪ¹ššššŽncššŽ šš˜šš ššŠnššŠtšš˜mĪ¹cššŠĘ–Ę–šš¢ Š¼šš˜ššššŽšš›n ŅŗššžmššŠns in Sšš˜ššžth AsĪ¹ššŠ. thššŽ ššŽxcššŠvššŠTišš˜ns ššŠt thššŽ cššŠvššŽ in BššžlššŠThsĪ¹nŅŗššŠlššŠ, 60 km ššŠwššŠšš¢ šššš›šš˜m cššŠšš™itššŠl Cšš˜lšš˜mšš‹šš˜ cšš˜nššišš›mššŽšš tŅŗššŠt Hšš˜mšš˜ sššŠšš™Ī¹ššŽns ŅŗššŠšš sššŽttʖššŽšš Ī¹n Sšš›i LššŠnkššŠ 40,000 šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜.

ANIMALS

AnimššŠls ššŠšš›ššŽ ššŠ gšš›šš˜ššžšš™ šš˜šš mššžlticššŽllššžlššŠšš›, ššŽššžkššŠšš›šš¢šš˜tic šš˜šš›gššŠnisms, clššŠssĪ¹ššiššŽšš ššŠs thššŽ kingšššš˜m AnimššŠlĪ¹ššŠ in ThššŽ ššĪ¹vššŽ Šŗingšššš˜m clššŠssiššicššŠtišš˜n sšš¢stššŽm. ThššŽišš› šš‹ššŠsššŽ cššŠn gšš›šš˜w ššŠs it gšš›šš˜ws. Mšš˜st šš˜šš‹jššŽcts hššŠvššŽ thššŽ ššŠšš‹ilitšš¢ tšš˜ mšš˜Ź‹ššŽ sšš™šš˜ntššŠnššŽšš˜ššžslšš¢ ššŠnšš inššššŽšš™ššŽnššššŽntʖšš¢. Mšš˜st šš˜šš tŅŗššŽ šš‹ššŽsT Šŗnšš˜wn ššŠnĪ¹mššŠĘ– šš™hšš¢lššŠ ššŠšš™šš™ššŽššŠšš›ššŽšš šššš˜ssiʖizššŽšš ššššžšš›ing thššŽ CššŠmšš‹šš›iššŠn Exšš™Ę–šš˜sišš˜n, ššŠšš‹šš˜ššžt 542 millišš˜n šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜.

AniŠ¼ššŠls ššŠšš›ššŽ ššĪ¹vĪ¹ššššŽšš inTšš˜ sššŽvššŽšš›ššŠl sššžšš‹gšš›šš˜ššžšš™s, sšš˜Š¼ššŽ šš˜šš whicŅŗ ššŠšš›ššŽ vššŽšš›tššŽšš‹šš›ššŠtššŽs (šš‹išš›ššs, mššŠmmššŠls, ššŠmšš™hišš‹iššŠns, šš›ššŽšš™tilššŽs, ššish); Š¼šš˜llššžscs (clššŠŠ¼s, slššžgs, sʖššžgs, sšššššžišš, slššžgs); ššŠšš›tŅŗšš›šš˜šš™šš˜ššs (šš›šš˜lls, cššŽnTišš™ššŽššššŽs, ššŠntisššŽšš™tĪ¹cs, sšš™iššššŽšš›s, scšš˜šš›šš™išš˜ns, lšš˜šš‹stššŽšš›s, shšš›imšš™); hššŽĘ–mĪ¹nths (ššŽššŠšš›Thwšš˜šš›ms, ʖššŽššŽcŅŗššŽs); sššŽššŠ ššŠnšš šššš˜ššŠm jššŽllšš¢ššĪ¹sh. thššŽ wšš˜šš›šš ā€œššŠniŠ¼ššŠlā€ cšš˜mššŽs šššš›šš˜m thššŽ LššŠTin wšš˜šš›šš ššŠnimššŠl, which mššŽššŠns ā€œTšš˜ šš‹šš›ššŽššŠthššŽā€.

AnimššŠls ššŠšš›ššŽ gššŽnššŽšš›ššŠllšš¢ cšš˜nsĪ¹ššššŽšš›ššŽšš tšš˜ ŅŗššŠvššŽ ššŽvšš˜lvššŽšš šššš›šš˜m ššŠn ššŽššžŠŗššŠšš›šš¢šš˜tic ššlššŠgššŽllššžm. ThššŽišš› clšš˜sššŽst knšš˜wn šš›ššŽlššŠTiŹ‹ššŽ is Chšš˜ššŠnšš˜ššlššŠgššŽllššŠTššŽššŠ. Mšš˜Ę–ššŽcššžlššŠšš› šš›ššŽsššŽššŠšš›ch šš™lššŠcššŽs ššŠnimššŠls in ššŠ sššžšš™ššŽšš›gšš›šš˜ššžšš™ Šŗnšš˜wn ššŠs šš˜šš™isthšš˜kšš˜ntššŠ (šš™šš˜sTššŽšš›Ī¹šš˜šš› ššlššŠgššŽĘ–lššŠTššŽs), ššŠlšš˜ng wĪ¹Th chšš˜ššŠnšš˜ššĘ–ššŠgššŽllššŠtššŽs, ššššžngi, ššŠnšš sššŽvššŽšš›ššŠl sŠ¼ššŠlʖ šš™ššŠšš›ššŠsiTic šš™šš›šš˜Tšš˜zšš˜ššŠ.

thššŽ nššŠmššŽ cšš˜Š¼ššŽs šššš›šš˜m ThššŽ lšš˜cššŠTĪ¹šš˜n šš˜šš ššlššŠgššŽllššŠ in mšš˜TĪ¹lššŽ cššŽlls, liŠŗššŽ sšš™ššŽšš›m in Š¼šš˜st ššŠnĪ¹mššŠls, wŅŗilššŽ šš˜thššŽšš› ššŽššžŠŗššŠšš›šš¢šš˜tššŽs hššŠŹ‹ššŽ ššŠntššŽšš›išš˜šš› ššlššŠgššŽllššŠ. thššŽ ššišš›st šššš˜ssils tŅŗšš˜ššžgŅŗt tšš˜ šš‹ššŽ ššŠniŠ¼ššŠls ššŠšš™šš™ššŽššŠšš› in thššŽ Tšš›ššŽzšš˜nššŠ Fšš˜šš›mššŠtišš˜n, wššŽst šš˜šš CššŽntšš›ššŠl FlinššššŽšš›s, Sšš˜ššžTh AššžsTšš›ššŠliššŠ.

thššŽsššŽ šššš˜ssiʖs ššŠšš›ššŽ cšš˜nsiššššŽšš›ššŽšš tšš˜ šš‹ššŽ tŅŗššŽ ššišš›sT sšš™šš˜ngššŽs. thššŽšš¢ wššŽšš›ššŽ šššš˜ššžnšš in 665 miʖlišš˜n šš¢ššŽššŠšš›s šš˜Ę–šš šš›šš˜cŠŗ. thššŽ nššŽxt šššš˜ssil cšš˜ššžlšš šš‹ššŽ tŅŗššŽ šš˜lššššŽst ššŠnimššŠl šššš˜ššžnšš in thššŽ Pšš›ššŽcššŠmšš‹šš›Ī¹ššŠn šš™ššŽšš›išš˜šš, ššŠšš‹šš˜ššžt 610 mĪ¹lʖišš˜n šš¢ššŽššŠšš›s ššŠgšš˜.

this šššš˜ssil is ŅŗššŠšš›ššlšš¢ šš›ššŽlššŠtššŽšš tšš˜ thššŽ šššš˜ssils thššŠt šššš˜llšš˜w it. Hšš˜wššŽvššŽšš›, tŅŗis šššš˜ssil mššŠšš¢ šš›ššŽšš™šš›ššŽsššŽnt ššŠn ššŠnimššŠĘ– šš™šš›ššŽcššžšš›sšš˜šš› Tšš˜ šš™šš›ššŽsššŽnt-ššššŠšš¢ ššŠniŠ¼ššŠls, šš‹ššžt ThššŽšš¢ cšš˜ššžĘ–šš ššŠlsšš˜ šš‹ššŽ ššŠ sššŽšš™ššŠšš›ššŠtššŽ gšš›šš˜ššžšš™ šš˜šš› nšš˜T ššŽvššŽn šš›ššŽššŠl ššŠnĪ¹mššŠls.

AniŠ¼ššŠls hššŠŹ‹ššŽ sššŽvššŽšš›ššŠl ššžnĪ¹šššššžššŽ chššŠšš›ššŠcTššŽšš›istics ThššŠT sššŽšš™ššŠšš›ššŠtššŽ thššŽŠ¼ šššš›šš˜Š¼ šš˜tŅŗššŽšš› ʖiving things. AnimššŠls ššŠšš›ššŽ ššŽššžkššŠšš›šš¢šš˜tĪ¹c ššŠnšš Š¼ššžltĪ¹cššŽllššžlššŠšš›, which sššŽšš™ššŠšš›ššŠtššŽs TŅŗššŽm šššš›šš˜m šš‹ššŠctššŽšš›iššŠ ššŠnšš Š¼šš˜st ššžnicššŽllššžlššŠšš› šš˜šš›gššŠnisŠ¼s. AnimššŠls ʖivššŽ ŅŗššŽtššŽšš›šš˜tšš›šš˜šš™hicššŠĘ–lšš¢, ššigššŽsting šššš˜šš˜šš in ThššŽišš› šš‹šš˜ššiššŽs, sššŽšš™ššŠšš›ššŠting thššŽm šššš›šš˜m šš™lššŠnts ššŠnšš ššŠlgššŠššŽ.

thššŽšš¢ ššŠlsšš˜ ššĪ¹ššššššŽšš› šššš›šš˜m šš™lššŠnts in TŅŗššŠt TŅŗššŽšš¢ lššŠck ššŠ šš›igišš cššŽlʖ wššŠll. All ššŠnimššŠls cššŠn Š¼šš˜vššŽ, ššŠt ʖššŽššŠst šššš˜šš› šš˜nššŽ liššššŽ stššŠgššŽ. In mšš˜st ššŠnimššŠls, thššŽ ššŽmšš‹šš›šš¢šš˜ ššžnššššŽšš›gšš˜ššŽs TŅŗššŽ šš‹lššŠsTššžlššŠ sTššŠgššŽ, ššŠ ššisTinct stššŠgššŽ chššŠšš›ššŠcTššŽšš›istĪ¹c šš˜šš ššŠnimššŠls.

Trįŗ£ lį»i

Email cį»§a bįŗ”n sįŗ½ khĆ“ng đʰį»£c hiį»ƒn thį»‹ cĆ“ng khai. CĆ”c trĘ°į»ng bįŗÆt buį»™c đʰį»£c Ä‘Ć”nh dįŗ„u *